آبان ماه 92

   1392/08/13
آبان ماه 92

نيمكت كلين روم L-Tytpe

سيت اور يا بنچ كلين روم

اين تجهيز براي اولين بار با رويه يك تكه ساخته شده 

و در اصل حاصل جمع دو نيمكت متقاطع است

طول دو بال آن اختياري است و مناسب مكانهاي ويژه در كلين روم ها است

تصوير متعلق به اولين نمونه نصب شده در شركت فاران شيمي ، تويسركان است