آبان ماه 92

   1392/08/13
آبان ماه 92

نيمكت كلين روم L-Tytpe

سيت اور يا بنچ كلين روم

اين تجهيز براي اولين بار با رويه يك تكه ساخته شده ...

فروردين ماه 1393

   1393/01/28
فروردين ماه 1393

نمايشگاه بيست و يكم اگروفود

نهم تا دوازدهم خرداد ماه نود و سه  ،  12 تا 93/03/09

- محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران

با كمال افتخار پذي...